Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy megfelelő áttekintést nyújtson a Lábdi Cottage Vendégház szállás szolgáltatás nyújtása során, valamint a labdi-cottage.hu weboldal használata során történő adatok kezeléséről, a szállásfoglalás során megadott adatok feldolgozásáról, nyilvántartásáról, továbbá tartalmazza a szállást igénybe vevő vendégek (továbbiakban: Vendég ill. Felhasználó –  érintett) ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Péceli-Horváth Szilvia, mint a Lábdi Cottage Vendégház és a labdi-cottage.hu weboldal kezelője (továbbiakban: Adatkezelő ill. Üzemeltető), magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, hogy vendégei, ügyfelei, fenti weboldal látogatói személyes adatait biztonságos és az EU normák előírásainak megfelelő módon kezelje, tárolja.

Az adatkezelési tevékenység megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Az adatkezelő adatai

Péceli-Horváth Szilvia
Székhely: 8263 Badacsonytördemic, Herczeg Ferenc utca 56.
Adószám: 54356872-1-39
Kapcsolattartó neve: Péceli-Horváth Szilvia
E-mail: labdiszallas@g-mail.com

A kezelt adatok jogalapja, célja, köre és időtartama

 • Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk:

 • Az adatkezelés jogszerűsége

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a)    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d)    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 • Az adatkezelés célja

A labdi-cottage.hu weboldal használata esetén a Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

 • a Weboldalon leadott szállás időpont foglalásához történő válaszadáshoz, szükség szerint a későbbiekben annak pontosításához
 • a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
 • a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető egy belső nyilvántartásban rögzíti, melyhez csak és kizárólag az Üzemeltető fér hozzá. Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A szállás szolgáltatás nyújtás esetén az adatkezelés célja, hogy azonosítható legyen a szállást foglaló vendég, megfelelő személy részére kerüljön átadásra az apartman, továbbá, teljesíthető legyen a jogszabályi kötelezettség a Vendégházban való tartózkodásra – Vendégkönyv.

 • A kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A Weboldalon elhelyezett szállásfoglalási mezőben Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére a foglalni kívánt szállás időpontjára, valamint az ide vonatkozó egyéb megjegyzésre, információ közlésre. Az üzenetküldés során Felhasználónak kötelezően a nevét, e-mail címét és telefonszámát kell megadnia.

Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amelyről a felhasználó tájékoztatást kap a Weboldalra való első belépéskor.

A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-k elhelyezését törölni, illetve letiltani szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál, vagy jelen tájékoztató  alatt megtalálható Süti tájékoztatóban a megfelelő linkre kattintva is megteheti.

 • A szállásfoglalás alkalmával és a teljesítés érdekében kezelt adatok

A szállás szolgáltatás biztosítás érdekében szükséges személyes adatok kezelése, egyes törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében. Amennyiben az ilyen jellegű adatszolgáltatást a vendég megtagadja, nem fogadható a szálláson, a szolgáltatást nem veheti igényben.

Ilyen a

 • kapcsolat felvétel során kezelt adat,
 • a szállás foglalásakor kezelt adat (név, e-mail cím, telefonszám)
 • a szállás igénybevételekor kezelt adat (név, születési hely és dátum, lakcím, igazolványszám – külföldi vendég esetén az országba lépés dátuma),
 • a hatóságok felé történő adatszolgáltatással kapcsolatos adat – vendégkönyv,
 • a számla kiállítása során kezelt adat (Számviteli törvény 169. § rendelkezése szerint),
 • a fogyasztóvédelmi panasz kezeléséhez kapcsolódó adat,
 • hírlevél küldése során kezelt adat.
 • Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él; illetve a Felhasználó az Üzemeltetőtől kapott ajánlatra adott nemleges válasza esetén a megadott adatait Üzemeltető haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Dotroll Kft szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Weboldal https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

Az adatkezeléssel érintett jogai

 •  Átlátható tájékoztatás

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy áttekinthető, könnyen értelmezhető információkat nyújtson az adatkezeléssel kapcsolatban.

 • Hozzáférési jog

A Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezelésébe betekintsen, információkhoz hozzáférjen az alábbiak szerint:

 • adatkezelés célja
 • érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatot közölték
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • Helyesbítéshez való jog

Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő helyesbítse a pontatlan adatokat.

 • Törléshez való jog

Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó (érintett) jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 • Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 • Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 33. cikk alapján jár el a Hatóság felé.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 33. cikk alapján jár el érintett felé.
Az érintett értesítésétől el lehet tekinteni az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 34. cikk (3) bekezdésének pontjai szerint.

Felhasználó (érintett) a fent felsorolt jogaival kapcsolatos tájékoztatást kérhet  Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az Üzemeltető (adatkezelő) a beérkezést követően 30 napon belül teljesíti.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu

Budapest, 2020. január 14.

 

Tájékoztató a Sütik (cookie) használtáról

A labdi-cottage.hu honlap megfelelő működéséhez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

Mik is azok a sütik?

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A sütik karbantartása

Ha a Sütik elfogadása gombra kattint, engedélyezi, hogy a sütiben apró adatmennyiséget tároljunk a számítógépén. Ha a Sütik kikapcsolása gombra kattint, nem fogadja el a sütik használatát erre a weboldalra, esetleg törli a már tárolt sütiket (az oldal némely részei nem fognak megfelelően működni).

Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő linkre kattintva: